Hopp til innhold

ARBEID

arbeid_toppbilde
Null nittini-visjonen | Miljø | Skole og oppvekst | Kultur | Helse og omsorg | Samferdsel | Levende sentrum

SV mener offentlige oppgaver løses best når de ansatte har tid og mulighet til å bruke sitt faglige skjønn i arbeidet sitt. Mange ansatte opplever i dag at deres faglige handlingsrom begrenses av byråkratiske krav eller markedsprinsipper som griper inn i deres arbeidshverdag. Tiden den ansatte bruker i møtet med eleven, pasienten eller andre innbyggere blir spist opp av andre og mindre viktige oppgaver – enten det er i skolen, i barnehagen, i helsevesenet, i politiet eller i Nav. Tiden er inne for en tillitsreform, der de ansattes faglige handlingsrom styrkes på bekostning av markedsprinsipper og byråkratisk kontroll. SV sier nei til privatisering av offentlige tjenester, og vil redusere antall mål og rapporter i det offentlige. Grunnbemanningen i det offentlige må styrkes, slik at de ansatte får bedre tid til sine kjerneoppgaver.

Alle som ønsker det skal ha rett til hel stilling. Eigersund SV vil fortsette og intensivere arbeidet med å redusere ufrivillig deltid, som er særlig utbredt innenfor helse og omsorg. I Eigersund kommune er det gjort et godt arbeid for å redusere ufrivillig deltid og øke stillingsprosentene i helse- og omsorgssektoren. SV ønsker å se på muligheten for å øke grunnbemanningen i helse og omsorg og skole som et virkemiddel for å sikre høyere stillingsstørrelser og for å få ned sykefraværet.

SV er motstander av de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven, og ønsker å beholde dagens avtale lokalt. Vi ser med skepsis på forslag om flere midlertidige ansettelser, mer pålagt overtids- og helgearbeid og fjerning av den kollektive søksmålsretten. Eigersund kommune bør beholde dagens arbeidsmiljølov, og vi vil jobbe for å få et politisk vedtak lokalt. Et prioritert område for kommunen er å holde på og skape nye arbeidsplasser. Vi ser med skepsis på regjeringens sentraliseringsiver, og i Eigersund ser vi tydelige konsekvenser av en mer
“robust” politikk fra høyresiden: Fiskeridirektoratet, tingretten, NAV-konsulenter og flere poster ved lokalsykehuset har vært eller er i fare for å flyttes ut av kommunen. Vi trenger en kommuneledelse som sier tydelig fra til sentrale  yndigheter om at Eigersund kommune vil beholde de arbeidsplassene vi har.

Samtidig er Eigersund kommune en kommune i vekst. SV ønsker å legge til rette for nyetableringer og nye arbeidsplasser i kommunen, samtidig som vi vil gi det grønne næringslivet forrang i tildeling av næringstomter. En omstilling av næringslivet i Norge starter i kommunene.

Et inkluderende arbeidsliv er i seg selv en verdi i ethvert samfunn. Eigersund kommune bør jobbe for at det lokale næringslivet - og kommunen selv - tar ansvar for å sørge for arbeid til alle. Vi har også et ansvar for å følge opp innvandrere til kommunen, og jobbe for at de kommer seg ut i arbeidslivet. Det kanskje viktigste integreringstiltaket som finnes er nettopp å ha en jobb, og vi mener Eigersund kommune bør ha ambisiøse mål om bosetting av flyktninger. Den humanitære katastrofen i Syria gjør at Eigersund må jobbe enda hardere for å ønske nyankomne flyktninger til kommunen.

SV er sterk motstander av privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Vi ønsker primært at skole, barnehage og eldreomsorg skal holdes på kommunale hender for å sikre trygge og gode tjenester, samt gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Profitt skal aldri være styrende for de nære tjenester.


  • SV vil øke grunnbemanningen i helse og omsorg og skole
  • SV vil fremme forslag om at dagens arbeidsmiljølov skal gjelde i Eigersund kommune
  • SV vil verne om lokale arbeidsplasser
  • SV vil ha mer grønt næringsliv i kommunen
  • SV ønsker å belønne lokale bedrifter som gir jobb til de som faller utenfor arbeidslivet
  • Nei til privatisering og konkurranseutsetting av skole, barnehage og eldreomsorg