Hopp til innhold

SAMFERDSEL

samferdsel_toppbilde
Null nittini-visjonen | Arbeid | Miljø | Skole og oppvekst | Kultur | Helse og omsorg | Levende sentrum

SV er et miljøparti. Miljøhensyn - ansvar og omsorg for jordas fremtid - skal være en bærebjelke i alle våre politikkområder. På lokalt plan betyr det at vi i Eigersund kommune må ha miljøhensyn fremst i tankene når vi planlegger fremtidig utbygging av boligtomter, formulerer anbud og stimulerer til mer sykkel og mer buss, blant annet.

I Eigersund ønsker SV at vi bør se på muligheten for å anlegge en kolonihage på Slettebø. Vi har mange tilflyttere fra ulike deler av verden, og mange av disse har gode kunnskaper om dyrking av mat. Kolonihager er populære, nyttige, spennende og en møteplass for kulturer. Å dyrke egen mat er en ferdighet som må holdes i hevd, og en kolonihage vil legge til rette for dette på en miljøvennlig måte.

I Eigersund er det per i dag fire offentlig tilgjengelige ladestasjoner for el-biler (en på Helleland, to på Amfi Eikunda og én hos Dalane bil på Tengs). Kommunen har bare én egen ladestasjon, ved Ben’s cafe på Helleland, og det må vi endre på. For å stimulere til økt bruk av el-biler, er det viktig å legge til rette for lading på sentrale steder som parkeringsplasser, utenfor kommunale bygg og ved jernbanestasjonen.

For regionen er det svært viktig at arbeidet med dobbeltspor går sin gang. Samtidig har det kommet et spennende forslag om å utrede ny trasé for E39 over Høg-Jæren. Vi ser positivt på alle forslag som minimerer inngrep i sårbar natur og matjord, samtidig som vi er opptatt av at slike initiativ ikke må gå på bekostning av satsingen på dobbelspor på Jærbanen.

24. april 2013 ble samarbeidsprosjektet Sykkelbyen Egersund underskrevet. Det er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Eigersund kommune. På kommunens nettsider står det:

Målsetningen med prosjektet er å øke sykkelbruken på kort sikt (4 år) gjennom å gjøre det trygt, effektivt og attraktivt for alle å sykle blant annet med å overføre reiser fra bil til sykkel. Sykkel skal fremstå som et godt og hensiktsmessig transportmiddel, også vinterstid.

Eigersund SV ønsker å ta denne ambisjonen på alvor. Vi ønsker at kommunen skal sette seg mål for hvor stor andel av befolkningen som sykler aktivt, både som et ledd i folkehelsearbeidet og som et miljømål. Sykkelundersøkelsen 2014 for Region vest, gjennomført av Sentio for Statens vegvesen, viser at kommunen har mange aktive syklister, og et potensiale for enda flere. De fleste svarer også at kommunen er godt tilrettelagt for sykling, og oppgir helse og mosjon som viktigste årsaker for å sykle.

Kommunen kan også gjøre helt konkrete grep for å øke andelen syklende, i tillegg til rene holdningskampanjer. Sykkeltilpassede garderobefasiliteter i alle nye kommunale bygg og parkeringsplass for sykkeltraller ved alle kommunale barnehager er to enkle og relativt kostnadseffektive tiltak som gjør det lettere å være syklist i kommunen. I tillegg ønsker Eigersund SV å øke kjøregodtgjørelsen for sykkel for kommunalt ansatte, slik at den overgår, ikke bare matcher godtgjørelsen for bil.


  • SV vil ha kolonihage på Slettebø
  • SV vil ha kommunale ladestasjoner for el-biler
  • SV vil jobbe videre for dobbeltspor på Jærbanen
  • SV vil gjøre det lettere å være syklist i kommunen, og øke kjøregodtgjørelsen for sykkel