Hopp til innhold

SKOLE OG OPPVEKST

IMG_7676
Null nittini-visjonen | Arbeid | Miljø | Kultur | Helse og omsorg | Samferdsel | Levende sentrum

Oppfølging av våre barn er læreren viktigste jobb. Kompetente lærere trenger tid til å se og følge opp alle elevene sine, og kvaliteten på oppfølgingen blir dårligere dess flere elever læreren må følge opp. Den jobben trenger lærene tilstrekkelig tid til å utføre. Særlig må det være et mål at elever i småskolen får tilstrekkelig oppfølging slik at flest mulig får et godt grunnlag i basisferdighetene til å klare seg godt senere i skoleløpet. SV ønsker økt grunnbemanning i skolene, og helt konkret ønsker vi å sette et tak på 20 elever per klasse i grunnskolen.

Skolens fremtid er digital, men kommunen har i dag ikke utstyret som trengs for å ta i bruk de verktøyene som finnes. Det blir heller ikke satt av nok ressurser til den nødvendige driftingen av IT-utstyret som allerede finnes i skolene. SV ønsker at alle elever skal utstyres med hvert sitt nettbrett. Vi vil også at kommunen investerer i en solid digital læringsplattform som gjør kommunikasjonen mellom lærer og elev og skolen og hjemmet mer effektiv og systematisk. Dagens løsning fungerer ikke og bør fases ut. Eigersund er i dag en av de svært få skoleeierne i fylket som ikke har en fungerende digital læringsplatform.

Driften av skolens IT-systemer baserer seg i dag på en ordning med såkalt superbruker som har ansvaret for utstyret på hver skole. Denne funksjonen ligger i dag hos den enkelte skolen som mangler nødvendig kompetanse, og stjeler ressurser fra skolenes kjerneoppgaver. For å kunne satse på fremtidens skole må vi også innse at IT-systemer ikke bare skal investeres i, de skal også driftes. Derfor ønsker SV en egen stilling som IT-ansvarlig for skolene som ikke finansieres over den enkelte skolens eget budsjett.

Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet øker elevers kognitive evner. SV vil gi elevene i alle kommunale skoler tilbud om daglig fysisk aktivitet, både for å fremme trivsel, læring og en sunn livsstil.

SV har tillit til at lærerne er profesjonelle fagfolk. Dessverre ser vi en stadig eskalerende trend av rapporterings- og dokumentasjonskrav som stjeler tid fra lærernes kjerneoppgaver. SV ønsker en tillitsreform i offentlig sektor som systematisk skal redusere antall mål og fjerne unødvendige krav om rapportering og dokumentasjon.

Alle elever, uavhengig av ferdighetsnivå, skal ha rett til tilpasset opplæring. Dette er en rettighet i dag, men blir svært ulikt praktisert. Det er viktig at skolen er i stand til å følge opp både de elevene som faller av, og de elevene som trenger flere utfordringer.

Det blir i dag gjort lite for å imøtekomme elever som trenger flere utfordringer, siden ressurser blir prioritert elever med lavt ferdighetsnivå og diagnoser. Det er viktig at alle elever blir sett og at undervisningen blir tilrettelagt også for elever som trenger flere utfordringer. Disse elevene trenger også motivasjon. Skolene bør derfor få ressurser til å opprette mestringsgrupper i basisfag for elever med høyt ferdighetsnivå. Det bør også arbeides videre med muligheten for elever til å få adgang til å ta fag på videregående nivå.

SV vil ha gode offentlige barnehager med kompetente ansatte som har tid til barna.


  • SV vil ha økt grunnbemanning i grunnskolen, og et tak på 20 elever per klasse
  • SV vil investere i nettbrett og en solid læringsplattform i skolen
  • SV vil ha daglig fysisk aktivitet i skolen
  • SV ønsker en tillitsreform som gir lærerne profesjonell frihet
  • SV vil ha gode, offentlige barnehager
  • SV vil ha økt pedagogtetthet i barnehagene