Hopp til innhold

Miljø

Miljø- og klimahensyn har en naturlig rolle i alle aspekter av vår politikk, og vi utformer politikk med utgangspunkt i hva som er mest hensiktsmessig for naturen rundt oss. De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring, og vi har et ansvar - både lokalt og globalt - for å bygge et samfunn som løser dagens og fremtidens klimautfordringer. På globalt plan handler det om å redusere forskjellene mellom den rike og den fattige verden gjennom solide miljøtiltak, samt å sikre alle en trygg og giftfri hverdag med tilgang til rent vann og ren luft.

Lokalt i Eigersund kommune handler miljøpolitikk om at kommunen er bevisst sitt eget energiforbruk, at man jobber for gode og fornuftige kollektiv- og sykkeltiltak, at natur- og friluftsområder er tilgjengelige for alle og at bysentrum fremstår som innbydende og uten visuell forurensing.

SV vil jobbe for at kommunen fortsetter arbeidet med å utbedre gamle bygg med høyt energiforbruk. I kommunen har vi mange bygninger med utdaterte systemer, som trenger ulike ENØK-tiltak for å holde en moderne energistandard. På Slettebø har man med suksess gravd energibrønner for jordvarme utenfor den kommunale barnehagen. Vi må sikre at arbeidet med energiøkonomisering er kontinuerlig og omfatter både de gamle bygningene, samt at vi har gode løsninger for kommunale nybygg. SV har som målsetning at Eigersund kommune skal jobbe for å bli en klimanøytral kommune.

I Eigersund ønsker SV at vi bør se på muligheten for å anlegge en folkehage der ulike mennesker får anledning til å dyrke mat på hobbybasis. Vi har mange tilflyttere fra ulike deler av verden, og mange har gode kunnskaper om dyrking av mat. Folkehager er populære, nyttige, spennende og en møteplass for kulturer. Å dyrke egen mat er en ferdighet som må holdes i hevd, og en folkehage vil legge til rette for dette på en miljøvennlig måte.

SV ønsker at Eigersund kommune skal jobbe systematisk for å redusere bruken av plast. Som den største arbeidsgiveren i regionen må kommunen gå foran med et godt eksempel for andre, slik at vi kan gjøre vår del av arbeidet for å redusere plastavfall i havet.

SV vil bruke eierskapsmakten kommunen har i selskaper som Uninor og DIM for å få selskapene til å tilby arbeidsplasser og samtidig sikre gjenbruk. Vi ønsker at det opprettes en byttestasjon på Tengsareid, slik at man kan levere brukbare gjenstander og sikre lengre liv for ting man trenger.

Vindmøller er på den ene siden en viktig forutsetning for en omstilling i retning av mer grønt næringsliv. Samtidig har møllene en kostnad: Nedbygging av naturen og sårbare økosystemer. Eigersund SV mener at vi har nådd et metningspunkt for vindmøller i regionen. Vi kommer derfor til å gå imot fremtidige vindparkprosjekter i Eigersund kommune.

Ved siden av klimautfordringene er tap av biologisk mangfold den store miljøutfordringen verden står overfor. Eigersund SV vil arbeide aktivt for å forhindre tap av artsmangfold og sårbare naturmiljø lokalt. Hensynet til artsmangfold skal vektlegges både i kommunens daglige virke og i større planarbeid. Dette hensynet skal styre hvilke typer blomster som plantes ut, og SV sier tydelig nei til svartelistede arter. Hensynet til artsmangfold må ha betydning for tilrettelegging av næringstomter, boligfelt og hyttebygging.

  • SV vil ha folkehage
  • SV vil jobbe for et bysentrum uten høyhus.
  • SV vil at kommunen skal jobbe kontinuerlig med ENØK-tiltak
  • SV vil jobbe for at Eigersund kommune reduserer sitt forbruk av plast, og går foran som et godt eksempel for lokalt næringsliv
  • SV vil gå mot fremtidige vindparkprosjekter i kommunen