Hopp til innhold

Skole og oppvekst

Oppfølging av våre barn er lærerens viktigste jobb. Kompetente lærere trenger tid til å se og følge opp alle elevene sine, og kvaliteten på oppfølgingen blir dårligere dess flere elever læreren må følge opp. Den jobben trenger lærerne tilstrekkelig tid til å utføre. Særlig må det være et mål at elever i småskolen får tilstrekkelig oppfølging slik at flest mulig får et godt grunnlag i basisferdighetene til å klare seg godt senere i skoleløpet. SV ønsker økt grunnbemanning i skolene, og ønsker vi å sette et tak på 20 elever per klasse i grunnskolen.

Det er ingen tvil om at fysisk aktivitet ruster elevene bedre for læring. SV vil gi elevene i alle kommunale skoler daglig fysisk aktivitet, både for å fremme trivsel, læring og en sunn livsstil. For mange unge utvikler dårlige matvaner, og dette skaper læringsutfordringer på skolen og bidrar til et økende folkehelseproblem. SV ønsker også å prøve ut gratis frokost på ungdomstrinnet og vil på sikt innføre gratis skolemat for alle elever.

SV har tillit til at lærerne er profesjonelle fagfolk. Dessverre ser vi en stadig eskalerende trend av rapporterings- og dokumentasjonskrav som stjeler tid fra lærernes kjerneoppgaver. SV ønsker en tillitsreform i offentlig sektor som systematisk skal redusere antall mål og fjerne unødvendige krav om rapportering og dokumentasjon.

Alle elever, uavhengig av ferdighetsnivå, skal ha rett til tilpasset opplæring. Dette er en rettighet i dag, men blir svært ulikt praktisert. Det er viktig at skolen er i stand til å følge opp både de elevene som faller av, og de elevene som trenger flere utfordringer. PP-tjenesten spiller en nøkkelrolle i utformingen av spesialundervisningen. SV ønsker at PP-tjenesten i større grad er til stede i skolehverdagen slik at vedtak lettere kan følges opp i praksis, i samarbeid med pedagogene. SV vil derfor styrke PP-tjenesten slik at mer tid kan brukes ute i skoler og barnehager.

SV vil ha gode offentlige barnehager med faglærte ansatte som har tid til barna. SV ønsker å begrense utbyggingen av kommersielle barnehager, siden vi ser at disse fører til at fellesskapets penger går til å berike investorer i stedet for å bygge mer og bedre velferd. Barnehagene i Eigersund skal drives av kommunen. Barnehagekronene skal brukes på barna, ikke på velferdsprofitørene.

  • SV vil ha økt grunnbemanning i grunnskolen, og et tak på 20 elever per klasse
  • SV vil ha daglig fysisk aktivitet i skolen
  • SV ønsker en prøveordning med gratis frokost på ungdomstrinnet
  • SV ønsker gratis skolelunsj for alle elever
  • SV ønsker en tillitsreform som gir lærerne profesjonell frihet
  • SV vil styrke PP-tjenesten
  • SV vil ha gode, kommunale barnehager
  • SV vil ha økt pedagogtetthet i barnehagene