Hopp til innhold

KULTUR

kultur_toppbilde
Null nittini-visjonen | Arbeid | Miljø | Skole og oppvekst | Helse og omsorg | Samferdsel | Levende sentrum

Kommunal kulturpolitikk handler om å legge til rette for gode krefter som ønsker å få til ulike initiativ i kommunen, i tillegg til å sikre alle tilgang til rimelige og varierte kulturopplevelser. Kultur er ofte en salderingspost på kommunale budsjetter. Det er synd, for kulturtiltak er ofte en god investering for en kommune, både som forebyggende tiltak og som et ledd i å øke rekrutteringen til de kreative yrkene.

Eigersund SV har i forrige periode tatt initiativ til, og fått på plass, ordningen Opplevelseskortet, som sikrer barn fra lavinntektsfamilier gratis tilgang til ulike kultur- og idrettsarenaer et visst antall ganger per år. Det er en ordning vi er stolte av å ha tatt initiativ til. Vi ønsker å videreføre og utvide denne ordningen i neste periode.

Midt i sentrum lå Bykjernen, det gamle postlokalet som høsten 2014 ble omgjort til et møtested for byens innbyggere. Bykjernen trengte finansiering, og den trengte en kommune som ønsket å videreutvikle den for byens beste. Derfor foreslo vi i budsjettet for 2015 å legge inn penger til videre drift. Dessverre var ikke det politiske flertallet i kommunen enige med oss. Vi ser på eksperimentet Bykjernen som forløperen til et fremtidig servicetorg: som et ikke-kommersielt møtested for ulike mennesker med ulike ideer i byen. Det trenger Eigersund kommune.

Prinsippet om vern gjennom bruk gir kulturhistoriske bygninger vitalitet og relevans i enhver kommune. Vi legger til grunn dette prinsippet når vi jobber med forslag om vernebestemmelser i kommunen vår. Et konkret eksempel på vern gjennom bruk er kaipromenaden i sentrum, som både gjør området levende og bidrar til å sikre en kulturhistorisk viktig sjøfront.

De siste årene har antallet skoleklasser som besøker Dalane folkemuseum gått ned. Det har sammenheng med at midlene til bussreiser er fjernet, og at skolene derfor ikke tar seg råd til slike ekskursjoner. Det er synd, og vi ønsker at kommunen gjeninnfører disse midlene.

Biblioteket i Eigersund kommune har over tid fått reduserte rammer, både når det gjelder åpningstider og budsjetter til bokinnkjøp. Det skyldes primært stram kommuneøkonomi, og Eigersund SV har også stemt for disse innsparingene. Nå er imidlertid grensa nådd for bibliotektilbudet i kommunen, og vi ønsker i neste periode både å skjerme biblioteket for kutt, samt øke opp på budsjetter og åpningstider. Det er en naturlig debatt i forlengelsen av beslutningen rundt Bykjernen at man ser på biblioteksfunksjonen i kommunen.

Kulturskolen er et populært tilbud i kommunen. Mange står i kø for å få plass, og egenbetalingen økes med jevne mellomrom. Eigersund SV ønsker en inkluderende kulturpolitikk, og vi vil derfor jobbe for å øke antallet kulturskoleplasser som er tilgjengelige. Vi støtter ordningen med en gradert brukerbetaling, men vi vil også ha kulturskolen inn i ordningen med Opplevelseskortet.


  • SV vil videreføre og utvide ordningen med Opplevelseskortet
  • SV vil jobbe for et ikke-kommersielt møtested i sentrum av Egersund
  • SV vil utvide åpningstidene på biblioteket, og øke budsjettene for bokkjøp
  • SV vil ha flere og billigere plasser på kulturskolen