Hopp til innhold

Miljø, natur og arealbruk

Miljø- og klimahensyn har en naturlig rolle i alle aspekter av vår politikk, og vi utformer politikk med utgangspunkt i hva som er mest hensiktsmessig for naturen rundt oss. De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring, og vi har et ansvar - både lokalt og globalt - for å bygge et samfunn som løser dagens og fremtidens klimautfordringer. På globalt plan handler det om å redusere forskjellene mellom den rike og den fattige verden gjennom solide miljøtiltak, samt å sikre alle en trygg og giftfri hverdag med tilgang til rent vann og ren luft.

Lokalt i Eigersund kommune handler miljøpolitikk om at kommunen er bevisst sitt eget energiforbruk, at man jobber for gode og fornuftige kollektiv- og sykkeltiltak, at natur- og friluftsområder er tilgjengelige for alle og at bysentrum fremstår som innbydende og uten visuell forurensing.

Klimaplan for Dalane blir et viktig instrument for å sikre konkrete og effektive tiltak på lokalt plan. Eigersund SV ønsker i tillegg at Eigersund kommune jobber for arealnøytralitet - det vil si at kommunen jobber aktivt for å gjenbruke og fortette arealer som allerede er utsatt for menneskelige inngrep, samt at man legger inn rekkefølgebestemmelser i arealplanleggingen som følger hierarkiet unngå, avbøte, restaurere og kompensere. For å holde dette arbeidet i system, foreslår Eigersund SV at Eigersund kommune utarbeider et arealregnskap til kommuneplanen.

I Eigersund ønsker SV at vi bør se på muligheten for å anlegge en folkehage der ulike mennesker får anledning til å dyrke mat på hobbybasis. Vi har mange tilflyttere fra ulike deler av verden, og mange har gode kunnskaper om dyrking av mat. Folkehager er populære, nyttige, spennende og en møteplass for kulturer. I tillegg kan skolene få egne parseller til bruk i undervisning. Å dyrke egen mat er en ferdighet som må holdes i hevd, og en folkehage vil legge til rette for dette på en miljøvennlig måte.

SV ønsker at Eigersund kommune skal jobbe systematisk for å redusere bruken av plast. Som den største arbeidsgiveren i regionen må kommunen gå foran med et godt eksempel for andre, slik at vi kan gjøre vår del av arbeidet for å redusere plastavfall i havet.

Ved siden av klimautfordringene er tap av biologisk mangfold den store miljøutfordringen verden står overfor. Eigersund SV vil arbeide aktivt for å forhindre tap av artsmangfold og sårbare naturmiljø lokalt. Hensynet til artsmangfold skal vektlegges både i kommunens daglige virke og i større planarbeid. Dette hensynet skal styre hvilke typer blomster som plantes ut, og SV sier tydelig nei til svartelistede arter. Hensynet til artsmangfold må ha betydning for tilrettelegging av næringstomter, boligfelt og hyttebygging.

Dette vil SV:

 • Vi vil motarbeide nedbygging og oppstykking av naturområder.
 • Vi vil motarbeide nedbygging av landbruksjord og dyrkbar mark, men stiller oss positive til byutvikling på Eie.
 • SV vil ha en byutvikling som tar hensyn til stedskvalitet, som stiller estetiske krav til byggeprosjekter og som tar vare på og etablerer flere grøntområder i sentrum.
 • Utbygging av hyttefelt må begrenses.
 • SV går imot framtidige hav- og landbaserte vindkraftprosjekter som går på bekostning av viktige naturhensyn.
 • Sentrum skal forbli uten høyhus.
 • Vi vil være særdeles restriktive på dispensasjoner i hundremetersbeltet.
 • Eigersund skal fortsette arbeidet med ENØK-tiltak slik at kommunale bygg holder en moderne energistandard.
 • Vi vil ivareta biologisk mangfold, få bort svartelistede arter og jobbe for avtaler som reduserer omfanget av kantklipp langs kommunale og fylkeskommunale veier
 • Vi vil jobbe for arealnøytralitet og et kommunalt arealregnskap i Eigersund kommune
 • Vi vil jobbe for en kommunal folkehage
 • SV sier nei til deponering i sjø

Mer fra arbeidsprogrammet