Hopp til innhold

Helse og omsorg

Stoppeklokke-omsorg rammer de eldre fordi pleierne ikke får mulighet til å styre dagen sin etter de eldres behov. Vi vil øke grunnbemanningen slik at beboerne får omsorg styrt etter faglig skjønn og sunn fornuft. Flere folk gir tid til god omsorg. Selv om SV er positive til å ta i bruk velferdsteknologi, er det viktig at denne ikke blir en erstatning for den varme relasjonen som et menneske kan bygge til brukerne. I omsorgen trengs folk, ikke maskiner! Vi ønsker å prioritere tiltak som aktivitører i eldreomsorgen parallelt med ny teknologi.

En boligsosial handlingsplan skal gjenspeile den enkelte kommunes samlede innsats for å tilrettelegge for hensiktsmessige boligløsninger for innbyggere som har vanskelig for å få innpass på det ordinære boligmarkedet. Eksempelvis vil dette gjelde en del personer med omfattende funksjonshemninger og personer med rusproblemer. Rusteamet må få tilstrekkelig med tid og ressurser til å drive individuelt rettet arbeid mot de som sliter med ruslidelser.

Eigersund SV vil jobbe for at spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet får en trygg boligsituasjon, med den botreningen og -oppfølgingen som trengs for å sikre et godt og stabilt hjem. Vi tror på et tverrfaglig samarbeid for å realisere og kvalitetssikre gode løsninger. Kriteriene for å få tildelt kommunal bolig bør ta hensyn til mennesker i ulike livssituasjoner og med ulike behov. Derfor bør prisnivået på kommunale boliger også reguleres politisk og ikke følge markedspris, for å unngå større ulikhet mellom folk.

Eigersund kommune vedtok våren 2019 å opprette en vikarbank for ansatte i helse- og omsorgssektoren. SV er positive til en slik ordning, men vi er opptatt av å høste erfaringer etter at ordningen har fått virke en periode. Vi kommer derfor til å vurdere vår støtte til ordningen når de ansatte har fått erfare hvordan den fungerer i praksis.

  • SV vil ha økt grunnbemanning og mer tillit i omsorgsyrkene
  • SV vil at ansatte skal tilbys faste heltidsstillinger
  • SV ønsker å ansette en aktivitør i eldreomsorgen
  • SV vil aldri erstatte varme hender med teknologi
  • SV vil se nøye på hvordan ordningen med vikarbank fungerer for de ansatte i kommunen