Hopp til innhold

Helse og omsorg

De neste årene må vi bygge flere sykehjemsplasser, og vi har langsiktig et mål om at 40 nye sykehjemsplasser skal bygges innen 2040.

I løpet av de neste årene kan vi regne med at det kommer mange nye innbyggere til kommunen fra land i krig og konflikt. Flyktninger som kommer til kommunen representerer først og fremst en gruppe mennesker som vi skal ta godt imot som nye innbyggere i Eigersund kommune. Dernest spiller nye innbyggere en helt sentral rolle i å bidra til velferdssamfunnet vårt, i en befolkning som de neste tiårene kommer til å bli eldre og ha behov for flere hender, blant annet i helsesektoren.

Eigersund SV vil jobbe for at spesielt vanskeligstilte på boligmarkedet får en trygg boligsituasjon, med den botreningen og oppfølgingen som trengs for å sikre et godt og stabilt hjem. Vi tror på et tverrfaglig samarbeid for å realisere og kvalitetssikre gode løsninger, som for eksempel stillingen som miljøvaktmester som hører til i både helse og omsorg og teknisk avdeling. Kriteriene for å få tildelt kommunal bolig bør ta hensyn til mennesker i ulike livssituasjoner og med ulike behov. Derfor bør prisnivået på kommunale boliger også reguleres politisk og ikke følge markedspris, for å unngå større ulikhet mellom folk.

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, har rett på en barnekoordinator. Denne skal bistå familiene med å koordinere tjenestetilbudet, ivareta kommunens ansvar og gi familiene informasjon, veiledning og trygghet i møte med ulike instanser. For SV er det viktig at kommunen skjøtter denne rollen på en god måte.

Den lokale ruspolitikken skal sikre gode hjem og fagkyndig behandling og oppfølging. I tillegg skal alle mennesker, uansett livssituasjon, få muligheten til å oppleve rekreasjon, aktivitet og kultur.

Dette vil SV:

  • Det skal bygges 40 nye sykehjemsplasser innen 2040.
  • Det kommunale kjøkkenet skal fortsatt driftes av kommunen.
  • Vi er positive til å ta i bruk velferdsteknologi der dette bidrar til bedre kvalitet på tjenester og bedre trygghet og oppfølging av brukere.
  • Vi sier nei til kommersielle aktører i eldreomsorgen.
  • Arbeidet med heltidskultur må videreføres og styrkes. Normen skal være hele og faste stillinger.
  • Vi vil øremerke midler til kultur og opplevelser, gjennom aktivitets- og livsgledesatsingen.
  • Vi vil at barnekoordinatoren skal være en godt kjent tjeneste blant innbyggerne i kommunen.
  • Jobbe for flere utradisjonelle stillinger i kommunal tjenesteyting, slik som for eksempel miljøvaktmester.
  • SV vil ha kommunale tilskuddsordninger for aktiviteter og kulturtilbud for mennesker med ruslidelser.

Mer fra arbeidsprogrammet