Hopp til innhold

Kultur og fritid

God kulturpolitikk handler om å legge til rette for krefter som ønsker å få til ulike initiativ i kommunen, i tillegg til å sikre alle tilgang til rimelige og varierte kulturopplevelser. Kultur er en god og viktig investering for en kommune: Som forebyggende tiltak, som et ledd i å øke rekrutteringen til de kreative yrkene, for å begeistre, provosere, overraske, glede, og for å skape debatt, tilhørighet og identitet. Mennesket og samfunnet trenger opplevelser og inntrykk som utvikler våre evner til å skape, og til å reflektere.

Kultur er et helt nødvendig bidrag til den offentlige samtalen, og den er et frirom og en arena for tanker og tro som ikke kan formuleres eller fremføres andre steder.
Kunsten og kulturen har en egenverdi , men gir også store positive ringvirkninger som er viktige for enkeltmennesket og for samfunnet som helhet. Gjennom kultur øver vi opp evnen til å se verden på nye måter. Når vi trer ut av vårt eget perspektiv, utvikles evnen til empati og forståelse.​

Eigersund SV er særlig opptatt av at barn og unge skal få oppleve og utøve kultur. Alle barn som ønsker det, skal få utfolde seg i fritidsinteresser, både innen kultur, friluftsliv og fysisk aktivitet. Derfor vil vi jobbe for et variert og inkluderende fritidstilbud, og sikre virkemidler slik at alle kan få delta.

En fritidsklubb er et åpent tilbud som ikke krever en spesiell ferdighet av de unge, og heller ikke et formelt medlemskap. Fritidsklubbene baserer seg på tre faglige tradisjoner: det kulturfaglige, det sosialfaglige og det demokratiske. Ungdom gis her anledning til inkludering, deltakelse i meningsfylte aktiviteter og medbestemmelse. Fritidsklubben har også en positiv betydning for folkehelsen, og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Et levende sentrum får man når mennesket er i fokus i byplanlegging og utbygging. Møtesteder, bilfrie områder, grøntområder, aktivitetsflater, trafikksikkerhet, kulturarenaer, handel, servering, og all den aktiviteten som skapes av og for mennesker, må være til stede for å gi byen dens identitet. En folkepark på Jernbanekaien er en av SV sine hjertesaker i forrige og i kommende periode, og en endelig realisering er godt på veg gjennom ny reguleringsplan for sentrum. Det nye torget skal bidra til mer aktivitet, ved at leie og bruk av området skal være lite byråkratisk. Ved utbygginger i sentrum vil SV stille krav til beplantning og tilgjengelighet, og til en arkitektur som skal tilføre noe positivt også for de som befinner seg på utsiden.

Dette vil SV:

 • Vi ønsker at fritidsklubben utvikler seg som et naturlig sted å være for barn og ungdom i kommunen, og med trygge voksne og god fagkompetanse til stede
 • En kommunal fritidsklubb skal imøtekomme og tilrettelegge for sosial spillkultur
 • Vi ønsker å etablere biblioteket som et åpent og tilgjengelig møtested på Torget, og på sikt få utvidet åpningstidene
 • Vi ønsker å tilrettelegge Kulturhuset for utvidet bruk ved å investere i en god scenerigg og andre nødvendige tekniske installasjoner.
 • Vi vil at Eigersund kommune skal ha tilskuddsordninger som sikrer alle tilgang til kultur- og fritidsaktiviteter.
 • Vi ønsker at Kulturskolen skal tilby rimelige plasser for de med trangest økonomi, gjerne sett i sammenheng med fritidsfondet.
 • Vi vil at Eigersund kommune etablerer en skatepark i samråd med det lokale skatemiljøet
 • Vi vil fullføre arbeidet med å etablere Folkeparken på Jernbanekaien
 • Eigersund SV vil ha en havnepromenade i sentrum
 • Vernesonen skal forvaltes med respekt for den unike trehusbebyggelsen, samtidig som kommunen skal være en konstruktiv fagmyndighet i samarbeid med innbyggerne.
 • Eigersund SV vil øremerke transportstøtte til utflukter til kulturinstitusjoner for skoleelever.

Mer fra arbeidsprogrammet