Hopp til innhold

Arbeid og næring

SV mener offentlige oppgaver løses best når de ansatte har tid og mulighet til å bruke sitt faglige skjønn i arbeidet sitt. Mange ansatte opplever i dag at deres faglige handlingsrom begrenses av byråkratiske krav eller markedsprinsipper som griper inn i deres arbeidshverdag. Tiden den ansatte bruker i møtet med eleven, pasienten eller andre innbyggere blir spist opp av andre og mindre viktige oppgaver – enten det er i skolen, i barnehagen, i helsevesenet, i politiet eller i Nav. Tiden er inne for en tillitsreform, der de ansattes faglige handlingsrom styrkes på bekostning av markedsprinsipper og byråkratisk kontroll. SV sier nei til privatisering av offentlige tjenester, og vil redusere antall mål og rapporter i det offentlige. Grunnbemanningen i det offentlige må styrkes, slik at de ansatte får bedre tid til sine kjerneoppgaver.

Alle som ønsker det skal ha rett til hel stilling. Eigersund SV vil fortsette og intensivere arbeidet med å redusere ufrivillig deltid. I Eigersund kommune er det gjort et godt arbeid for å redusere ufrivillig deltid og øke stillingsprosentene i helse- og omsorgssektoren. SV ønsker å se på muligheten for å øke grunnbemanningen i helse og omsorg og skole som et virkemiddel for å sikre høyere stillingsstørrelser og for å få ned sykefraværet.

Et prioritert område for kommunen er å holde på og skape nye arbeidsplasser. Vi ser med skepsis på regjeringens sentraliseringsiver, og i Eigersund ser vi tydelige konsekvenser av regjeringens politikk: Fiskeridirektoratet, Dalane tingrett og veistasjonen på Slettebø har vært eller er i fare for å flyttes ut av kommunen. Vi trenger en kommuneledelse som sier tydelig fra til sentrale myndigheter om at Eigersund kommune vil beholde de arbeidsplassene vi har.

SV ønsker å legge til rette for nyetableringer og nye arbeidsplasser i kommunen. Vi vil gi det grønne næringslivet billigere næringstomter for å stimulere til omstilling av næringslivet lokalt.

SV mener at det ikke bare er pris som skal være utslagsgivende i anbudsrunder. Kvalitet, miljøhensyn, lærlingplasser og arbeidsvilkår skal veie tungt når kommunen kjøper varer og tjenester. Eigersund kommune skal jobbe aktivt mot aktører som skor seg på sosial dumping.

Vi må sikre god kontroll av arbeidsvilkår og produksjonsforhold. Alle som bidrar til prosjekter kommunen eier, har et ansvar for at deres ansatte og ansatte hos underleverandører har gode lønns- og arbeidsvilkår.

Et inkluderende arbeidsliv er i seg selv en verdi i ethvert samfunn. Eigersund kommune bør jobbe for at det lokale næringslivet - og kommunen selv - tar ansvar for å sørge for arbeid til alle. Vi har også et ansvar for å følge opp innvandrere til kommunen, og jobbe for at de kommer seg ut i arbeidslivet. Det kanskje viktigste integreringstiltaket som finnes er nettopp å ha en jobb, og vi mener Eigersund kommune bør ha ambisiøse mål om bosetting av flyktninger. Det innebærer flere arbeidspraksisplasser for innvandrere etter introduksjonsprogrammet.

Eigersund er en relativt stor jordbrukskommune. Kortreist og trygg mat er bra for miljøet. SV vil jobbe for at matjorda ikke bygges ned, og jobbe for at miljøsmarte løsninger i landbruket får mulighet til å prøves ut i kommunen. Som et arbeidstreningstiltak ønsker SV at kommunen etablerer et beiteområde for geiter i Varberg. Det vil bidra til å rydde et til tider overgrodd kulturbeite til glede for turgåere i kommunen, samtidig som geitehold kan være et fint arbeidstrenings- og integreringstiltak.

SV er sterk motstander av privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Vi ønsker primært at skole, barnehage og eldreomsorg skal holdes på kommunale hender for å sikre trygge og gode tjenester, samt gode lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Skattepengene våre skal gå til gode velferdstjenester, ikke til fete lommebøker hos velferdsprofitører.

  • SV vil på sikt øke grunnbemanningen i helse og omsorg og skole
  • SV vil verne om lokale arbeidsplasser, og kjempe mot sentralisering
  • SV vil ha mer grønt næringsliv i kommunen
  • Nei til privatisering og konkurranseutsetting av skole, barnehage og eldreomsorg
  • SV vil ha flere kommunale arbeidspraksisplasser for innvandrere