Hopp til innhold

Samferdsel

SV er et miljøparti. Miljøhensyn - ansvar og omsorg for jordas fremtid - skal være en bærebjelke i alle våre politikkområder. På lokalt plan betyr det at vi i Eigersund kommune må ha miljøhensyn fremst i tankene når vi planlegger fremtidig utbygging av boligtomter, formulerer anbud og bygger ut veier.

Eigersund SV vil jobbe for et utfyllende kollektivtilbud. Hent-Meg ordningen har vist seg å være en stor suksess. Vi ønsker å videreføre og utvide ordningen med å ha flere biler, dekke større områder og utvidede tider. SV er positive til Vannbuss-prosjektet. Hvis prøveordningen blir en stor suksess, vil vi jobbe for at dette blir et fast tilbud.

Eigersund SV ønsker å ta erfaringene fra Sykkelbyen Egersund på alvor. Vi ønsker at kommunen skal sette seg mål for hvor stor andel av befolkningen som sykler aktivt, både som et ledd i folkehelsearbeidet og som et miljømål. Vi vil blant annet utvide Bysykkel-tilbudet kraftig, med flere ladestasjoner ved populære bolig, arbeid og fritidsområder.

Kommunen kan også gjøre helt konkrete grep for å øke andelen syklende, i tillegg til rene holdningskampanjer. Ved kommunale bygg skal det etableres god sykkelparkering, og ved alle kommunale barnehager skal det være parkeringsfasiliteter for sykkelvogner.

For regionen er det svært viktig at arbeidet med dobbeltspor går sin gang. Det pendler daglig tusener av folk både inn og ut av kommunen for å dra på jobb og skole, og redusert reisetid både til og fra regionen vil føre til at Eigersund kommune blir et mer attraktivt sted å bo og jobbe.

For å stimulere til økt bruk av elbiler, er det viktig å legge til rette for lading på sentrale steder som parkeringsplasser, utenfor kommunale bygg og ved jernbanestasjonen.

SV ønsker at veiprosjekter primært skal finansieres av fellesskapet gjennom Nasjonal transportplan. For Egersund sin del er det helt nødvendig å redusere gjennomgangstrafikken i sentrum, både som et miljøtiltak og som et ledd i å skape en mer folkevennlig by. Vi ønsker å prioritere en omkjøringsvei som leder tungtrafikk og gjennomgangstrafikk utenom sentrumskjernen. SV vil vurdere å delfinansiere en slik vei med bompenger.

SV var ett av partiene som sikret at ny Eigerøy bro ble prioritert i Nasjonal transportplan. Det er viktig at vi får på plass en løsning for broen til Eigerøy snarest, både av sikkerhetshensyn og fordi Eigerøy er et område i vekst.

Dette vil SV:

  • SV vil prioritere omkjøringsvei utenom sentrum, og jobbe for å løse trafikkutfordringer på Eie
  • SV vil jobbe videre for dobbeltspor på jærbanen
  • SV vil utvide Hent-meg ordningen både med flere biler og nye områder
  • SV vil satse på vannbuss
  • SV vil utvide Bysykkelordningen
  • SV vil gjøre det lettere å være syklist i kommunen

Mer fra arbeidsprogrammet