Hopp til innhold

Samferdsel

SV er et miljøparti. Miljøhensyn - ansvar og omsorg for jordas fremtid - skal være en bærebjelke i alle våre politikkområder. På lokalt plan betyr det at vi i Eigersund kommune må ha miljøhensyn fremst i tankene når vi planlegger fremtidig utbygging av boligtomter, formulerer anbud og stimulerer til mer sykkel og mer buss, blant annet.

SV ønsker at veiprosjekter skal finansieres av fellesskapet gjennom Nasjonal transportplan. Bompenger er en finansieringsform som rammer urettferdig. For Eigersund SV betyr dette at vi kommer til å stemme mot foreslått løsning for E39, uavhengig av hvilken trasé som foreslås. Det betyr også at vi ikke kommer til å prioritere en tunell gjennom Årstadfjellet, både fordi trafikkdata viser at gjennomgangstrafikken i sentrum ikke er så stor som tidligere antatt, men også fordi et slikt prosjekt ville blitt for dyrt og krevd bompengefinansiering.

Vi vil arbeide for et bedre busstilbud i Eigersund. Kollektivtilbudet bør forbedres for å kunne redusere bilbruken.

For å stimulere til økt bruk av el-biler, er det viktig å legge til rette for lading på sentrale steder som parkeringsplasser, utenfor kommunale bygg og ved jernbanestasjonen.

For regionen er det svært viktig at arbeidet med dobbeltspor går sin gang. Det pendler daglig folk både inn og ut av kommunen for å dra på jobb og skole, og redusert reisetid både til og fra regionen vil føre til at Eigersund kommune blir et mer attraktivt sted å bo og jobbe.

SV var ett av partiene som sikret at ny Eigerøy bro ble prioritert i Nasjonal transportplan. Det er viktig at vi får på plass en løsning for broen til Eigerøy snart, både av sikkerhetshensyn og fordi Eigerøy er et område i vekst.

Eigersund SV ønsker å ta ambisjonen om Sykkelbyen Egersund på alvor. Vi ønsker at kommunen skal sette seg mål for hvor stor andel av befolkningen som sykler aktivt, både som et ledd i folkehelsearbeidet og som et miljømål.

Kommunen kan også gjøre helt konkrete grep for å øke andelen syklende, i tillegg til rene holdningskampanjer. Sykkeltilpassede garderobefasiliteter i alle nye kommunale bygg og overbygde parkeringsplasser for sykkeltraller ved alle kommunale barnehager er to enkle og relativt kostnadseffektive tiltak som gjør det lettere å være syklist i kommunen. I tillegg ønsker Eigersund SV å øke kjøregodtgjørelsen for sykkel for kommunalt ansatte, slik at den overgår, ikke bare matcher godtgjørelsen for bil.

  • SV sier nei til bompenger
  • SV sier ja til Eigerøy bro
  • SV vil jobbe videre for dobbeltspor på Jærbanen
  • SV vil gjøre det lettere å være syklist i kommunen, og øke kjøregodtgjørelsen for sykkel