Hopp til innhold

Kommunen som arbeids- og oppdragsgiver

Eigersund SV er opptatt av at kommunen opptrer ryddig og i tråd med vedtatte seriøsitetsregler når man henter inn tilbud fra eksterne aktører, og når man selv er arbeidsgiver. SV mener at det ikke bare er pris som skal være avgjørende i anbudsrunder: Kvalitet, miljøhensyn, lærlingplasser og arbeidsvilkår skal veie tungt når kommunen kjøper varer og tjenester. Eigersund kommune skal jobbe aktivt mot aktører som skor seg på sosial dumping.

Som arbeidsgiver skal Eigersund kommune jobbe for at kompetente og trygge ansatte skal kunne gjøre jobben sin med størst mulig grad av tillit i bunn. I Eigersund kommune er vi opptatt av hele og faste stillinger. Heltid skal være en mulighet i vår kommune, og deltid et valg. Vi ønsker at kommunen fortsetter sitt arbeid med heltidskultur i årene fremover. SV sier nei til privatisering av offentlige tjenester, og ønsker et arbeidsliv mindre preget av mål- og resultatstyring. Vi ønsker en styrking av grunnbemanningen i enkelte sektorer for å gi ansatte bedre tid til sine kjerneoppgaver, og for å redusere sykefraværet.

Eigersund kommune skal rekruttere gode ledere, samtidig som vi skal unngå å drive opp lederlønninger som er med på å skape klasseskiller.

Målet om tre lærlinger per tusen innbyggere er en god måte å sørge for at unge får kommet ut i arbeidslivet, og kommunen går med et slikt mål foran som et godt eksempel. Med en økning i innvandrerbefolkningen de neste årene, mye på grunn av krigen i Ukraina, bør også kommunen rigge seg for å tilby flere arbeidspraksisplasser til de som kommer hit fra andre deler av verden. Det er et viktig integreringstiltak, og et tiltak som vil komme kommunen som helhet til gode.

SV er sterk motstander av privatisering og konkurranseutsetting av offentlige tjenester. De siste årene har det dukket opp sak etter sak om barnehagebaroner og store private barnehagefirma som selger tomter, tjenester og selv barnehager mellom seg. Våre felles skattepenger skal gå til gode barnehager, ikke til enorm profitt for barnehagespekulanter.

Også i eldreomsorgen er det viktig at vi sørger for å gi gode, stabile kommunale tjenester, og forhindre at private aktører skor seg på å presse ned lønn og pensjon for de ansatte. I private sykehjem, for eksempel, har ansatte dårligere grunnlønn, svakere lønnsutvikling og ofte lavere tillegg for kvelder, helger og netter enn i kommunale sykehjem. De neste årene kommer vi til å trenge mange nye sykehjemsplasser i Eigersund kommune. SV ønsker at kommunen skal besørge disse, og at vi forhindrer kommersielle aktører å etablere seg hos oss.

Dette vil SV:

  • Jobbe aktivt mot sosial dumping
  • Jobbe for å øke grunnbemanningen i helse og skole på sikt, etter de føringer som demografiske framskrivinger legger
  • Jobbe for å innføre forsøk med økt grunnbemanning i sektorer med høyt korttidsfravær, som et tiltak for å redusere sykefraværet
  • Ha flere kommunale arbeidspraksisplasser for innvandrere
  • Si tydelig nei til privatisering og konkurranseutsetting av barnehager og eldreomsorg
  • At Eigersund kommune skal være en attraktiv kommune for praksisstudenter
  • Dempe lønnsutviklingen i kommunale lederstillinger
  • Tilby kommunale VTA-plasser

Mer fra arbeidsprogrammet