Hopp til innhold

Oppvekst og kunnskap

Velferden er vårt felles gode, og alle skal ha tilgang til den samme høye kvaliteten i skoler og barnehager uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra. Hver krone som brukes til skoler og barnehager skal gå til nettopp å drive skoler og barnehager. Derfor vil SV motarbeide aktører som søker å tjene penger på velferd.

SV støtter kompetanseutvikling som er godt forankret i skoleforskning, men vi er skeptiske til unødvendig rapportering, dokumentering og andre tidstyver i skolen. Vi må la lærere, miljøveiledere og assistenter være fagfolk som får tid til å være til stede for elevene våre.

Et godt kosthold er viktig for både motivasjon og læring. Dessverre er det ikke alle hjem som har tid, kunnskap eller økonomi til å sørge for at barn og unge får den næringen de trenger. At elever i skolen spiser sunn og næringsrik mat er et ansvar som fellesskapet må ta på alvor. SV vil derfor at kommunen skal tilby alle elever sunn, mettende og gratis skolelunsj, og at skolene skal fremme god og sunn matglede.

Sammen med et godt kosthold er også jevnlig fysisk aktivitet viktig. SV mener at fysisk aktivitet i skolen ikke bare skal knyttes til kroppsøvingsfaget, men være en naturlig del av skolehverdagen. Vi vil derfor at barn og unge skal få minst 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag. Den enkelte skolen fordeler selv ansvaret for dette slik at det blir fulgt opp på best mulig måte, for eksempel ved å integrere fysisk aktivitet som en del av undervisningen i de øvrige skolefagene.

Mange elever i ungdomsskolen rapporterer at de opplever mye stress og press, og mye av dette er knyttet til skoleprestasjoner og karakterer. Anerkjent skoleforskning viser at karakterer har en negativ effekt på elevers læringsutbytte og motivasjon. Mange skoler velger derfor å praktisere såkalt “karakterdempet undervisning” for å flytte fokuset vekk fra karakterer og over på læring og innhold i tilbakemeldinger. SV ønsker derfor å gjennomføre et prøveprosjekt på ungdomstrinnet i hele kommunen hvor karakterer i fag kun gis hvert halvår, i henhold til gjeldende lovkrav.

Lekser kan ha en positiv effekt for noen, men null effekt på barnetrinnet ifølge den anerkjente skoleforskeren John Hattie. Påstanden støttes av Utdanningsdirektoratet. Den eventuelle læringseffekten må også ses i sammenheng med trivsel, skoletrøtthet og psykisk helse. I tillegg har barn ulike forutsetninger i sitt leksearbeid ut fra sin sosioøkonomiske bakgrunn, slik at allerede eksisterende forskjeller kan forsterkes.

Læringseffekten henger også sammen med hva slags lekser elevene har. Utdanningsdirektoratet har med en omfattende litteraturgjennomgang på feltet oppsummert funnene med blant annet at elever lærer best når de får lekser som vekker deres interesse, og når de vet hva de skal lære. Vi ønsker at alle grunnskoler i Eigersund skal bli leksebevisste skoler. Dette innebærer at skolene utarbeider en standard for lekser, som er basert på forskning. I dette arbeidet skal den enkelte skole og skolens pedagogiske personale utarbeide en leksestandard som skal si noe om omfang av lekser, hva som er gode lekser og hva slags funksjon leksene skal ha knyttet til den øvrige undervisningen. Dette utviklingsarbeidet bør ledes av den enkelte skolens rektor, og I likhet med øvrige standarder som er utarbeidet av skolene, som elevstandard og foreldrestandard, bør prosessen gjennomføres på en slik måte at elever og foresatte kan komme med innspill.

Dataspill blir i større og større grad et pedagogisk verktøy i flere fag. Stadig flere oppdager hvordan spillbasert læring og bruk av kommersielle dataspill i undervisningen bidrar til læring. Samtidig opplever mange skoler at man mangler kompetansen til å ta i bruk disse mulighetene på en systematisk og pedagogisk måte. Eigersund SV ønsker en satsing på spill i skolen, og at kompetanse på dette fagområdet prioriteres.

Fellesskapets penger skal brukes på å drive gode offentlige barnehager. Alle nye barnehager som bygges i Eigersund skal fortrinnsvis bygges og drives av kommunen. For oss er det uaktuelt å la kommersielle barnehager sluse fellesskapets penger inn i lommene til velferdsprofitører. Hver krone som bevilges til barnehagedrift over kommunens budsjett, skal gå til å drive barnehager.

Lek har stor egenverdi! Lek skaper fellesskap, glede og engasjement. Leken utvikler og styrker barns sosiale kompetanse, den stimulerer språk og følelser, og den danner grunnlag for barns relasjoner til hverandre og til omverdenen. La oss verne om leken.

Dette vil SV:

  • Alle elever i grunnskolen skal få minst 30 minutter med daglig fysisk aktivitet.
  • Alle elever i grunnskolen skal tilbys gratis sunn skolelunsj som dekker minimum 1/4 av det daglige energibehovet.
  • Grunnskolene skal utarbeide leksestandard som er forankret i skoleforskning.
  • Det gjennomføres et prøveprosjekt med karakterfri undervisning på ungdomstrinnene.
  • Det satses målrettet på spill i skolen, som et godt pedagogisk verktøy.
  • Nye barnehager i Eigersund skal eies og drives av kommunen.
  • I barnehager skal leken være i sentrum.
  • Vi vil opprette en folkehage som skoler og barnehager kan benytte seg av

Mer fra arbeidsprogrammet